GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost ANTU s.r.o., se sídlem Gensovská 1308/19, Praha 6, PSČ: 160 00, IČ:

27375277, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 109341, zastoupena jednatelem Liborem Šilhánem, (dále také „My“), jako správce

osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.antu.cz informuje o níže

popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat

další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové

adrese antu@antu.cz

 

Zpracování osobních údajů dětí

 

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let

nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění

určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,

b) obchodní firma,

c) adresa nebo sídlo společnosti,

d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

 

Strana 2 (celkem 4)

 

e) telefonní číslo nebo

f) e-mailová adresa

 

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše

osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. (pozn.: Pokud budou na stránkách cookies, které

budou sledovat chování uživatelů, je třeba tyto cookies vyjmenovat a uvést, co konkrétně

dělají.)

 

Účel zpracování

 

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli

Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování

koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a

transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje

ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom

Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo

službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí

osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na

Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním

požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo

neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí

nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na antu@antu.cz nebo jinou adresu, ze které

jste od nás obdržel obchodní sdělení.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za

výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.

Osobní údaje mohou být předány:

 

Strana 3 (celkem 4)

 

1.1.1. externí účetní; Věra Slivková, Husitská 39, Praha 3, PSČ 130 00, ičo: 70071489

1.1.2. spolupracujícím realitním makléřům;

1.1.3. externí advokátní kanceláři;

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Makovec- Fučíková a spol.

Na Zámecké 11

140 00 Praha 4 – Nusle

1.1.4. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové

nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

REAL ESTATE CZECH REPUBLIC a.s.

Václavské náměstí 806/62, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 29132886 DIČ: CZ29132886

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 18734

 

Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše

služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností

podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví

a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich

obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese

antu@antu.cz

 

Strana 4 (celkem 4)

 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních

údajů (pozn.: Ještě není uzákoněno, ale na 99% to tak bude) (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní

údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v

jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo

na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a

zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování,

včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž

první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat

přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich

osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou

potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je

protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné

důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky

ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních

údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení,

výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich

osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu

oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého

marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

©

Foto: